• Christina Birch Olsen
6. sem, Bachelor i Biblioteks- og informationsvidenskab
Denne opgave undersøger via diskursanalyse italesættelser af begrebet ”musikbibliotek” i to forskellige kontekster, som på den ene side udgøres af lokale bibliotekshjemmesider og på den anden side af interviews med to udvalgte aktører fra danske musikbiblioteker. Indledningsvist præsenteres forskellige diskursanalytiske tilgange, med primært fokus på Laclau og Mouffes diskursteori. Analysen bygger hovedsageligt på en analysemodel udviklet af Åse Hedemark og Jenny Hedman, som består af fire felter, der udgør hvert sit trin i analysen, som leder frem mod identificeringen af diskurser. Analysens struktur er bygget op omkring fire kategorier, der er centrale i italesættelsen af musikbiblioteksbegrebet, som udgøres af det digitale formidlingsrum, det fysiske formidlingsrum, musikbibliotekaren og materialevalget.
På hjemmesiderne identificeres en traditionel biblioteksdiskurs, en oplevelses-og brugerorienteret diskurs, en alternativ diskurs og en digitalt legitimerende diskurs. I de to interviews identificeres ligeledes en traditionel biblioteksdiskurs, en pro-aktiv- og brugerorienteret diskurs og en alternativ diskurs.
Afslutningvist sammenholdes de forskellige diskurser, og det konkluderes at meningsudfyldelsen af begrebet musikbibliotek i de to forskellige kontekster ligner hinanden på et overordnet niveau, men går man i deltaljer er der en lille skævhed i, hvordan bibliotekshjemmesiderne kommunikerer deres formål på musikområdet i forhold til, hvad interviewpersonerne lægger vægt på.
Det konkluderes, at musikbiblioteksbegrebet er genstand for forskellige indholdsudfyldninger, der tilsammen viser, at musikbibliotekerne forsøger at finde et ståsted mellem traditionelle og senmoderne formidlingsformer og forståelser.
SprogDansk
Udgivelsesdato5 aug. 2010
Antal sider53
Udgivende institutionIVA

    Emneord

  • diskursanalyse, musikbiblioteker, formidling af musik

Dokumenter