• Kirsten Reimer
Master Uddannelsen, Master Uddannelsen
Afhandlingen beskriver hvordan en del af taksonomien på hjemmesiden hos DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur (dignityinstitute.org) evalueres ved brug af personaer, kortsortering og inddragelse af faglige, sproglige og kulturelle aspekter hos brugerne gennem interviews. Forankring og medejerskab omkring denne del af taksonomien, blandt de medarbejdere der skaber indhold på hjemmesiden, er lagt ind som et betydende element i undersøgelsen.

Med udgangspunkt i repræsentanter for de fem udarbejdede personaer til dignityinstitute.org, undersøges ved hjælp af metoderne lukket kortsortering, hvor repræsentanterne tænker højt, samt et kort interview, om disse brugergruppers forståelse af begreberne og kategoriernes indhold stemmer overens med den nuværende udformning som megamenuens kategorier og underliggende termer har på dignityinstitute.org.
Afhandlingen består af en empirisk undersøgelse af begrebsopfattelsen hos et udvalg af repræsentanter for potentielle brugere, her anvendes begrebet persona som beskrevet hos Nielsen (2011), af en hjemmeside: dignityinstitute.org. Afhandlingens afsnit om baggrund og aktualitet kommer ind på hvordan de undersøgte begreber er fremkommet og udvalgt til at indgå i hjemmesidens taksonomi. Definitionen på taksonomi på hjemmesider stammer fra Hedden (2010) og Lykke Nielsen (2003).

Undersøgelsen tager udgangspunkt i et web-evalueringsprojekt hos DIGNITY – Dansk Insitut Mod Tortur. Fra maj 2012 og frem til december 2012 er de empiriske data blevet indsamlet til undersøgelsen. Indsamlingen af de empiriske data til afhandlingen er foregået i samarbejde med deltagerne fra de fire besøgte organisationer beliggende i tre af verdens regioner.

De anvendte metoder til brug ved udarbejdelse og evaluering af design af hjemmesider: kortsortering, tænke højt metoden og interview, der blev benyttet til indsamlingen af data, er beskrevet i et selvstændigt afsnit. De informationsvidenskabelige teorier der kan knyttes til disse metoder er inddraget i samme afsnit. Centrale begreber der anvendes i undersøgelsen bliver defineret under beskrivelsen af metoder og teorier i afhandlingen. Selve emnet for afhandlingen ligger op til det specielle fokus der lægges på begreb- og kategoriforståelsen. Begrebsforståelsen sættes i relation til det teoretiske udtryk hos Kelly (1955) og Hertzum (2011) og forholdet mellem mennesket og computere hos Furnas (1987).

Efter at have beskrevet baggrunden for afhandlingen, de anvendte metoder og videnskabsteoretiske relationer, bliver de besøgte organisationer og deltagerne i undersøgelsen gennemgået i undersøgelsesafsnittet. I samme afsnit bliver de indhentede empiriske data analyseret dels ved brug af de kvalitative og kvantitative redskaber hos Spencer (2007 og 2009) og dels de analyseredskaber der omtales hos Kvale og Brinkmann (2009).

Diskussionsafsnittet indeholder en kritisk vurdering af metodernes relevans i sammenhæng med opsummeringen af de analyserede empiriske data. Herefter er problemformuleringen søgt besvaret i konklusionsafsnittet, og til slut er brugbarheden af de indsamlede erfaringer, og resultater i forbindelse med undersøgelsen sat i relation til fremtidige projekter der tænkes gennemført hos DIGNITY
SprogDansk
Udgivelsesdato2013
Antal sider179

    Emneord

  • Kortsortering, Taksonomi, Persona, Brugerinddragelse, Evaluering af hjemmesider, Begrebsforståelse, Usability, Interviewundersøgelse