• Stine Elisabeth Marcussen
  • Helle Vejstrup
Speciale, Kandidatuddannelsen
Dette speciale sigter mod at undersøge hvilke udfordringer, frivilliges overtagelse af nedlagte lokalbiblioteker stiller det kommunale bibliotekssystem overfor på sigt. I specialet redegøres der først for undersøgelsens metode, valg af teoretisk ramme samt en afklaring af centrale begreber, herunder begrebet "græsrodsbiblioteker", som bruges som betegnelse for bibliotekerne der drives af frivillige. Dernæst følger en oversigt over den danske kulturpolitik historiske udvikling på basis af kultursociologen Peter Duelunds kulturpolitiske redegørelser. Herefter opstilles der en teoretisk ramme for forståelsen af græsrodsbibliotekerne bestående af sociologen Anthony Giddens, der bl.a. bruges til at redegøre for begrebet det senmoderne samfund, samt filosoffen og sociologen Jürgen Habermas, hvis teorier om begreberne kommunikativ handlen og system og livsverden ligeledes bliver præsenteret. Desuden oplistes en række eksisterende betjeningsformer i Danmark. På baggrund af ovenstående belyses bogcaféens funktion og berettigelse i lokalsamfundet, ligesom dilemmaet med at støtte uden at styre behandles. Dette eksempliriceres desuden via to cases fra Veddum i Mariagerfjord Kommune og Hvalpsund i Vesthimmerlands Kommune og rundes af med en SWOT-analyse for herigennem at klarlægge hvilke styrker, svagheder, muligheder og trudsler græsrodsbibliotekerne har at gøre med. Det konkluderes, at bogcaféer og folkebiblioteker udfylder vidt forskellige funktioner og dermed snilt kan samarbejde. Græsrodsbibliotekerne må forstås og respekteret som entiteter i deres egen ret og ikke betragtes som en erstatningsløsning eller et pseudo-folkebibliotek. Den sidste del af specialet ser på fremtiden for biblioteksbetjening i landdistrikterne og sætter den tidligere konklusioner i perspektiv.
SprogDansk
Udgivelsesdato2009
Antal sider155
Udgivende institutionDanmarks Biblioteksskole

    Emneord

  • Biblioteksudvikling, bogcaféer, græsrodsbiblioteker, kommunalreform, lokalbiblioteker, servicepunkter